Algemene verhuurvoorwaarden

Van Brink Party Verhuur
Opgemaakt d.d. 21-04-2015 te Deventer

Algemene verhuurvoorwaarden van Van Brink, gevestigd te 7414 KM te Deventer, Pekelharingsweg 7a, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Deventer onder nummer 92524214. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Van Brink en derden. Van Brink wordt hierna genoemd als verhuurder en derden als huurder. Indien een huurder inkoop- en / of inhuurvoorwaarden hanteert zullen deze onderhavige voorwaarden van verhuurder prevaleren voor zover bepalingen uit beide voorwaarden tegenstrijdig zijn, een en ander indien en voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zullen overeenkomen. Indien tussen verhuurder en huurder afspraken zijn gemaakt die afwijken van deze voorwaarden, zullen die schriftelijk moeten zijn vastgelegd.

Artikel 1. OVEREENKOMSTEN
Alle aanbiedingen zijdens de verhuurder, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bezichtiging van een verhuur locatie of wijziging van het concept kunnen wijzigingen met zich brengen. Één overeenkomst- en of wijziging en – of aanvulling van de overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de verhuurder.
Geen overeenkomst komt tot stand indien er sprake is van aantoonbare fouten in de aanbiedingen en – of bevestigingen van de verhuurder. Overeenkomsten gesloten door de vertegenwoordigers van de verhuurder en of andere verhuurder optredende tussenpersonen zijn voor verhuurder niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de verhuurder. Huurder zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze bevestiging niet binnen 8 dagen na dagtekening daarvan bij de verhuurder schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als er sprake is van meerdere huurders zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de huurders. Verhuurder is bevoegd van personen die hem willen huren te verlangen dat zij zich legitimeren middels een geldig en gangbaar legitimatie bewijs.

Artikel 2. PRIJZEN
Een stijging van de kosten die verhuurder optreedt na het sluiten van de overeenkomst bijvoorbeeld hogere inkomstprijs van een onderaannemer, of stijging van aankoop prijzen, lonen, transportkosten, BTW, berekeningsfouten of enig ander overheidsheffing- mag verhuurder aan huurder doorberekenen. Alle door verhuurder aangegeven prijzen zijn excl. BTW en gebaseerd op contante betaling bij aflevering. De prijzen van de verhuurder zijn gebaseerd op standaard standaard uitvoeringen in standaard situaties en gaan er van uit dat transport- materialen als karren, kosten, containers, flightcases en dergelijke tijdens de verhuurperiode op de locatie opgeslagen kunnen blijven. Als blijkt dat het een of het ander geen sprake is heeft verhuurder het recht eventuele meerkosten aan huurder in rekening te brengen. Eventueel door huurder aan verhuurder of diens personeel aangeboden maaltijden en of consumpties worden geacht uit coulante te zijn verstrekt en kunnen niet aan verhuurder in rekening worden gebracht.

Artikel 3. BETALING
De overeengekomen huurprijs dient door huurder aan verhuurder te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de betaling niet volledig binnen genoemde termijnen van 14 dagen of op andere overeengekomen wijze, termijn of datum heeft plaatsgevonden is huurder over het openstaande huurbedrag een rente vergoeding verschuldigd van 1,25% per maand of gedeelte van een maand. Bovendien wordt huurder als dan verschuldigd de buitengerechtelijke incasso kosten, welke tussen partijen worden vastgesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 250 euro. Huurder is verplicht op eerste verzoek van sommatie van de verhuurder zekerheid te stellen te zaken de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/ deze sommatie of wanneer een huurder in verzuim is met tijdige betaling van (een deel van) eerder verzonden facturen is verhuurder bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding. Indien of voor zover verhuurder ten behoeve van huurders speciale aanbiedingen doet en / of onder welke vorm of benaming ook korting en / of bonus regelingen tot stand brengt of hanteert zullen die aanbiedingen en/ of regelingen slechts van toepassing zijn op die huurders die steeds hebben voldaan en voldoen aan hun verplichtingen. Het is een huurder niet toegestaan enige verrekening toe te passen m.b.t. het door deze aan verhuurder verschuldigde bedrag. Alle gedurende overeengekomen huur periode te vervallen huurtermijnen zijn direct opeisbaar in geval: surseance van betaling of faillissement van huurder, beslaglegging te laste van of onder de huurder, besluit van huurder tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van diens onderneming en / of indien de huurder twee of meer maal een factuur van verhuurder niet volledig of niet tijdig heeft voldaan. Indien verhuurder zaken van huurder onder zich heeft is hij gerechtigd daarop zijn vordering retentierecht uit te oefenen tot dat huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 4. WAARBORGSOM
Verhuurder is gerechtigd voorafgaand aan enige verhuring van een huurder betaling van een waarborgsom te vorderen. Verhuurder is gerechtigd om al het geen hij wegens verhuring of i.v.m. het gehuurde van de huurder op eisbaar heeft te vorderen met ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst plaatsvinden. Verhuurder kan in het laatste geval verlangen dat de huurder de waarborgsom weer aanvult. Verhuurder is geen rente over de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terug betaling van de waarborgsom c.q. van het restant er van pas verplicht na dat redelijke wijs is komen vast te staan dat verhuurder niets meer van verhuurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaald kan verhuurder een overeenkomst eenzijdig ontbinden, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding.

Artikel 5. HUURDAGEN EN TERMIJNEN
Huurtermijnen lopen door op zaterdagen en zon -en feestagen. Indien volgens de schriftelijk door ons verstrekte informatie huur voor een halve dag mogelijk is geld dit uitsluitend van 8 tot 12 of 13 tot 17 uur. De huurprijs voor een dag geld voor 8 uren voor een weekend 16 uren of 2 dagen (weekend is vanaf vrijdag 16.00 tot uiterlijk maandag 9 uur) en een week voor 40 uren. Voor een huurperiode van een dag mag een huurder het gehuurde 24 uur behouden, mits de volgende dag een werkdag is. Als dat niet zo is eindigt de huur op dezelfde dag. De huurperiode omvat mede de benodigde tijd voor montage -en demontage werkzaamheden.

Artikel 6. AFLEVERINGSLOCATIE
Huurder bepaald de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Huurder draagt zorg voor een goede markering van de plaats waar het gehuurde opgebouwd dient te worden. Verder is huurder aanwezig bij aanvang van de werkzaamheden om de markeringen aan te wijzen. Indien huurder bij aanvang van de werkzaamheden niet aanwezig is, wordt de opbouw geacht te zijn uitgevoerd conform de verstrekte opdracht zonder dat tegen bewijs is toegelaten. Huurder staat er voor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder kans op beschadigingen of kans op schade aan andermans zaken en / of in breuk op andermans rechten kan worden opgericht. Huurder is verplicht verhuurder in te lichten over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein, waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient verhard en horizontaal te zijn, goed bereikbaar en berijdbaar met zware vrachtwagens en terrein heftrucks en verder voorzien te zijn van werklicht indien het daglicht onvoldoende is. Verhuurder kan van huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en of onveilig en of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door verhuurder van deze bevoegdheid kan huurder zich niet jegens verhuurder beroepen. Huurder staat er voor in op de dag, die voor afleveren en / of monteren van het gehuurde door verhuurder is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is. Voor alle typen hallen, tenten, podia, etc. moet verankering met stalen grondpennen van c.a. 100cm diep mogelijk zijn. Voorzieningen die voor één en ander nodig zijn, worden door huurder getroffen en komen, althans zijn geheel voor zijn rekening. Voor rekening van de huurder- zijn tenzij anders zijn vermeld eventueel hak, breek, boor, schilder- en timmerwerk en, of andere aanpassing nodig voor de installatie van het gehuurde. Schade aan het terrein en / of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van gehuurde blijft voor rekening van huurder. Huurder is verantwoordelijk voor de (kosten van ) stroomtoevoer, stroomverbruik en water aan- en afvoer en verbruik. De prijzen van verhuurder zijn gebaseerd op het feit dat gehuurde zaken op goed bereikbare plaatsen op de begaande grond kunnen worden afgeleverd. De kosten van stagnatie van de werkzaamheden uitdien hoofde zijn voor rekening van de huurder. Verhuurder is bevoegd extra te maken kosten in verband met het afleveren en terug halen aan huurder in rekening te brengen. Als er na het oordeel van verhuurder sprake is van onveilige of onwerkbare omstandigheden gezien onder meer de weersomstandigheden of de weersverwachtingen is verhuurder gerechtigd de montage – demontage werkzaamheden op te schorten of te staken, zonder dat huurder in verband daarmee aanspraak kan maken op enige schade vergoeding.

Artikel 7. TECHNISCHE TERMEN EN NORMEN
Alle door de verhuurder gebouwde onderdelen zijn berekend volgens de geldende Europese normen voor tijdelijk constructies. Alle afwijkende afspraken worden op de tekening of in de offerte aangegeven. Deze dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven en controleren van deze afspraken gedurende de gehele periode. Hierbij zal de veiligheid de prioriteit zijn die zal gelden boven commerciële en / of enige andere omstandigheden. Indien geen oplossing mogelijk is of over een oplossing geen overeenstemming wordt bereikt, is verhuurder gerechtigd het gehuurde af te breken en af te voeren, zonder dat zij ter zake tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden is. Afwijkingen van de norm komt te alle tijden voor rekening en risico van de opdrachtgever. De genoemde vloerhoogtes zijn standaard de hoogte welke gemeten worden van de werkvloer / maaiveld tot bovenzijde podiumvloer. Hierbij is uitgangspunt dat de ondergrond in een standaard situatie altijd vlak is. Is er geen sprake van standaard situatie dan zal er vooraf bepaald worden welk punt van het referentie punt is qua hoogtemaat. Mocht dit, om welke reden dan ook, vooraf niet bepaald zijn dan wordt de hoogtemaat ter plekke door de betreffende vertegenwoordiger van de verhuurder bepaald. Onder minimale vloerhoogte wordt verstaan: de laagste instelling van de vloerhoogte geldende voor de aangeboden uitvoering met betreffende prijsstelling. Onder maximale vloerhoogte wordt verstaan: de hoogste instelling van de vloerhoogte geldende voor de aangeboden uitvoering met de betreffende prijsstelling. Indien de mogelijkheid bestaat dat er afwijkende vloerhoogtes, meestal tegen meerprijs, mogelijk zijn dan wordt dit duidelijk aangegeven. Onder toelaatbare vloerbelasting wordt verstaan: de maximale totaal last waarmee de vloer belast mag worden. Hierbij dient in acht genomen te worden dat dit een verdeelde last is en geen punt last. De betreffende vertegenwoordiger van verhuurder zal bij constatering van overschrijding of onverantwoord geplaatste last ter plekke bepalen voor welke oplossing gekozen zal worden. Onder clearance wordt verstaan: de vrije of tussenliggende hoogte gerekend vanaf de bovenzijde van de (podium) vloer tot de onderzijde (laagste punt) van het dak grid of stelling. Onder dak capaciteit wordt verstaan: de maximale totaallast welke aan het dak ‘gehangen’ mag worden. Hierbij in acht genomen te worden dat dit een verdeelde last is en geen punt last. Mocht blijken dat, om welke reden dan ook, zonder medeweten en goedkeuring van de betreffende vertegenwoordiger van verhuurder toch een grotere last, dan wel een onverantwoordelijke last ‘gehangen’ is zal de opdrachtgever volledig verantwoordelijk zijn van de ontstaande schade in welke vorm dan ook. Dit kan zelfs inhouden dat na in- en/of externe controle achteraf de ontstaande schade aan de opdrachtgever in rekeningen gebracht zal worden. De betreffende vertegenwoordiger van verhuurder zal bij constatering van overschrijding of onverantwoord ‘gehangen last’ ter plekke bepalen voor welke oplossing gekozen zal worden. Onder ‘wind belasting’ wordt verstaan welke maximale toelaatbare windlast op de constructie mag worden uitgeoefend. De maximale windlast volgens de Europese norm voor tijdelijke constructie is windkracht 8 op de schaal van Beaufort. In ieder geval zal vanaf windkracht 8 op de schaal van Beaufort de zeilen/ het decor/ de techniek verwijderd dienen te worden.

Artikel 8. STAGEHANDS
In de aanbiedingen staat duidelijk omschreven hoeveel door huurder beschikbaar gestelde medewerkers, hierna genoemd stagehands, aangeboden worden aan verhuurder. Deze stagehands zijn excl. voor verhuurder beschikbaar gedurende de afgesproken periode. Indien huurder de terzake gemaakte afspraken niet na komt, heeft verhuurder het recht de ten gevolge hiervan geleden schade op huurder te verhalen. Zulks geld ook, indien de stagehands na het oordeel van de verhuurder de door hen verrichten werkzaamheden niet of niet deugdelijk verrichten. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door toedoen of nalaten van de stagehands. Huurder verplicht zich te houden aan de meest recente veiligheidsnormen en voorwaarden zoals omschreven in de Arbo-wet ten aanzien van de beschikbaar gestelde stagehands. Huurder is derhalve verantwoordelijk voor de werkuitrusting en vakbekwaamheid van de door of via hem te werk gestelde stagehands, welke direct en / of indirect aan de montage, het gebruik of de demontage van het gehuurde deelnemen. Verhuurder kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door stagehands van opdrachtgever is veroorzaakt.

Artikel 9. TOESTEMMING VAN DERDEN
Indien voor het plaatsen van het gehuurde toestemming van derden en / of (bouw-)vergunning nodig zijn draagt huurder tijdig zorg voor de verkrijging daarvan. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming en vergunningen komt geheel voor risico van huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van gehuurde, van welke aard dan ook, komen geheel voor rekening van huurder, ook indien dergelijke vergoedingen als voorschot door verhuurder zijn voldaan.

Artikel 10. VERHUUR VOOR BEPAALDE TIJD
Een gesloten huurovereenkomst geldt voor de daarbij overeengekomen duur. Indien huurder niet onmiddellijk aan het eind van die overeengekomen duur de gehuurde zaak of zaken ter vrije en algehele beschikking van verhuurder stelt en/of verhuurder de gelegenheid geeft het gehuurde terug te halen of te doen halen verbeurt huurder aan verhuurder per dag een boete gelijk aan de dagelijkse huursom, onverminderd het recht van verhuurder volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. VERHUUR VOOR ONBEPAALDETIJD.
Een verhuring voor onbepaalde tijd dient te worden opgezegd. Opzegging door de huurder kan onmiddellijk plaatsvinden als hij zelf het gehuurde bij de verhuurder terugbezorgt. Als verhuurder het verhuurde dient terug te halen dient de overeenkomst voor onbepaalde tijd door huurder tenminste zeven dagen van tevoren te worden opgezegd.

Artikel 12. CONTROLE BIJ ONTVANGST EN TERUGGAVE.
Huurder is gehouden de gehuurde zaak of gehuurde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren en te inspecteren op volledigheid, compleetheid en beschadigingen. Indien huurder niet onmiddellijk voor ingebruikname aan verhuurder enig reclame uit wordt de gehuurde zaak of worden gehuurde zaken geacht in goede staat te zijn verhuurd. Bij teruggave of terugname van het gehuurde geldt dezelfde controleverplichtingen voor de verhuurder. Reclame dienen onmiddellijk persoonlijk, telefonische of per fax te worden gedaan.

Artikel 13. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder aan een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins in gebruik geven. Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming en volgens eventuele van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften gebruiken. Huurder zal aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, bestickeren, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan. Het tijdelijk aanbrengen van enige wijziging aan het gehuurde of de constructie daarvan is voor rekening en risico van de huurder. Voor de gevolgen van dergelijke – tijdelijke – wijzigingen is verhuurder niet aansprakelijk. Huurder zal elke aanspraak van derden op het gehuurde afwijzen en dient verhuurder dienaangaande te vrijwaren. Huurder dient verhuurder onmiddellijk van een dergelijke aanspraak in kennis te stellen. Huurder dient verhuurder onmiddellijk in te lichten indien beslag gelegd wordt op het gehuurde of op zaken die aan de huurder toebehoren of bij de huurder in gebruik zijn of wanneer zich enige andere omstandigheid voordoet die de eigendomsrechten van verhuurder zouden kunnen aantasten. Huurder dient in een voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder over de verhuring in te lichten en deze te informeren omtrent de naam -, adres -, woonplaats -, telefoon- en faxgegevens van verhuurder. Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking van huurder staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van het gehuurde door huurder eindigt, is huurder verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan ook feitelijk te nemen. Schade aan of verlies van het gehuurde, veroorzaakt door personen of zaken van wie of waarvan huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en elke daaruit voor verhuurder voortvloeiende schade (daaronder begrepen huurderving) komt voor rekening van de huurder. Ingeval van verhuur van een tent of podium of dergelijke is huurder bij hagel- of sneeuwbuien verplicht onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledige ontdooiing is gegarandeerd in verband met instortings- of ander gevaar. Huurder is verplicht verhuurder op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het gehuurde en/of voor het plegen van onderhoud.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER
Verhuurder zal overeengekomen termijnen voor levering, bezorging en/of terughaling nakomen. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid indien hij op grond van overmacht niet in staat is tot tijdige levering, bezorging en/of terughaling. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die tengevolge van een verhuring direct of indirect aan derden kan ontstaan. Huurder zal verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. Indien een huurder voor enige werkzaamheid, zoals laden, lossen of dergelijke, gebruik maakt van de diensten van personeel of van een personeelslid van verhuurder, wordt geacht dat zodanig personeel(slid) op dat moment in ondergeschiktheid aan of onder verantwoordelijkheid van huurder werkzaam is en dat huurder – ook ten opzichte van verhuurder – op dat moment aansprakelijk is voor dat personeel(slid). Verhuurder aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade en evenmin voor immateriële schade. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die hoger is dan het schadebedrag waarvoor hij is verzekerd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade wegens lekkage tengevolge van regen, storm, hagel of dergelijke en evenmin wegens condenswater afkomstig van geplastificeerd zeil.

Artikel 15. ANNULERING
Een met verhuurder aangegane huurovereenkomst kan slechts op schriftelijk verzoek van de huurder en met schriftelijke instemming van verhuurder en tegen betaling van annuleringskosten worden geannuleerd. Deze kosten bedragen: 40% van de huurprijs bij annulering meer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode, 50% van de huurprijs bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, 60% van de huurprijs bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode, 70% van de huurprijs bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode, 80% van de huurprijs bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de huurperiode.

Artikel 16. ONTBINDING/OPZEGGING
Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst – voorzover niet anders bepaald - met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijk verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien huurder één of meer verplichtingen jegens verhuurder niet of niet naar behoren nakomt, één en ander onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer huurder surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

Artikel 17. RISICO VAN HET GEHUURDE
Huurder draagt vanaf het moment dat het gehuurde door huurder afgehaald is, dan wel door verhuurder op locatie aangevoerd is en tot het moment van de feitelijke terugname ervan door verhuurder het gehele risico van en de verantwoordelijkheid van het gehuurde. Huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke bewaking van het gehuurde tijdens de afwezigheid van personeel van de verhuurder. Huurder is verplicht het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, schade, verlies, brand, vandalisme, vernieling, storm, beschadigingen, ect. Huurder is verplicht elke schade aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan. Reparatie van of veranderingen aan het gehuurde mag slechts door of vanwege verhuurder plaatsvinden. Indien het gehuurde buiten de schuld van huurder een gebrek toont of is beschadigd zal verhuurder indien dit nodig en mogelijk is het gehuurde terug nemen en voor vervangend gehuurde zorg dragen. Indien er geen vervangende gehuurde beschikbaar is zal de huurder voor het geval het recht hebben de overeenkomst te beëindigen. Verhuurder is niet verplicht beschadigde zaken terug te nemen of te ruilen. Indien het gehuurde al dan niet gedeeltelijk door breuk of vermissing niet kan worden teruggegeven heeft verhuurder het recht de vervangingswaarde van huurder te vorderen. Als het gehuurde een gebrek vertoont of beschadigd is door schuld, toedoen of nalatigheid van de huurder, wegens bijvoorbeeld onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte onderdelen of enige andere reden, niet zijnde gewone slijtage, is verhuurder gerechtigd de kosten van het herstel of reparatie aan huurder te berekenen.

Artikel 18. PARTY-GOOD, VLOERBEDEKKING, LINNENGOED, PARASOLS, ETC.
Het is mogelijk om party-good, na afspraak, vuil terug te geven tegen een toeslag op de huurprijs volgens de volgende voorwaarden: glazen, kommen en koppen dienen uitgeveegd en ondersteboven in de juiste kratten geplaatst te zijn, borden dienen afgeveegd te zijn, bestek dient afgeveegd te zijn en per soort gesorteerd, afval en etensresten dienen zich niet tussen of in de zaken te bevinden. De huurder is verantwoordelijk voor het feit dat bij het leggen van de vloerbedekking de vloer/ondergrond schoon is. Indien de vloer naar het oordeel van verhuurder niet schoon is, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en schades voor rekening van de huurder. Snijwerk dat naar het oordeel van de verhuurder bij het leggen van de vloerbedekking onvermijdelijk is, is voor rekening van de huurder. De kosten hiervan bestaan, naast de huurprijs, uit het arbeidsloon voor het versnijden en de vervangingsprijs van de versneden vloerbedekking. De huurder dient zaken als linnengoed en parasols en in zijn algemeenheid al die zaken die van stof of gestoffeerd zijn en die nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of op te vouwen ter voorkoming van niet te verwijderen (spocht)vochtvlekken. Huurder is aansprakelijk voor de gevolgen van het onvoldoende drogen van dergelijke zaken.

Artikel 19. EINDE VAN DE HUUR EN TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE
Bij het einde van de huur dient het gehuurde in dezelfde conditie waarin het is verstrekt, geheel gereinigd en onbeschadigd, ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld. Indien blijkt dat het gehuurde een gebrek vertoont, beschadigd is of niet voldoende gereinigd is, is verhuurder gerechtigd de huurder de kosten van herstel of reiniging in rekening te brengen. Indien huurder niet in staat is het gehuurde aan verhuurder terug te leveren, althans het gehuurde niet aan verhuurder teruglevert, is verhuurder gerechtigd van huurder de vervangingswaarde van het gehuurde te vorderen.

Artikel 20. VERBOD OP NAMAAK OF INBREUK OP RECHTEN
Huurder verklaart de rechten van verhuurder op de ontwerpen van zaken te zullen eerbiedigen en geen materialen of onderdelen ervan te zullen namaken. Alle door verhuurder in opdracht van huurder vervaardigde tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen en modellen blijven eigendom van verhuurder, die daarop de enige auteursrechthebbende is.

Artikel 21. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN
Op de overeenkomsten van verhuurder is Nederlands recht van toepassing. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter binnen het arrondissement Deventer.

Download de voorwaarden in PDF